Pozadí

Jabra je globální společnost, která dodržuje přísné ekologické zásady týkající se likvidace elektrického a elektronického odpadu. V rámci Evropského společenství (ES) jsou elektrické a elektronické odpady obrovským problémem po řadu let. Společenství evropských států se proto rozhodlo pro legislativní úpravu nakládání s těmito odpady a vydalo v nedávné době Směrnici o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Ve směrnici č. 2002/96/ES a 2012/19/ES (známá také jako OEEZ2)  jsou definovány příslušné požadavky a každá členská země (jakožto i přidružené státy) je musí implementovat do svých místních zákonů.


Další směrnice č. 2006/66/ES, která reguluje obsah nebezpečných látek v bateriích a akumulátorech, zavádí do nakládání s těmito odpady odpovědnost výrobce.

Cíle

Cílem environmentální politiky ES je uchovávat, chránit a zlepšovat kvalitu životního prostředí, chránit lidské zdraví a racionálně a uvážlivě využívat přírodní zdroje. Klíčovým aspektem této politiky, který se týká také výrobků Jabra, je oddělený sběr a likvidace. Oddělený sběr je upraven ve směrnici OEEZ a zaručuje, že baterie a akumulátory budou likvidovány a recyklovány požadovaným, specifickým způsobem, podpůrným pro dosažení požadované úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí v rámci Společenství.

Soulad se směrnicí OEEZ a směrnicí o bateriích a akumulátorech

Jakožto odpovědný dodavatel a výrobce inovačních a vysoce kvalitních produktů učinila společnost Jabra nezbytné kroky k tomu, aby vyhověla požadavkům směrnice OEEZ a směrnice o bateriích a akumulátorech. Jabra (prostřednictvím GN Audio) i její distributoři jsou v souladu s místními zákony a předpisy zaregistrováni jako výrobce elektrického a elektronického odpadu a baterií a jsou členem organizací kolektivního nakládání s odpady v EU a přidružených zemích.

Jabra a OEEZ

Všechny výrobky Jabra jsou považovány za EEZ (elektrická a elektronická zařízení) a je s nimi nakládáno jako s OEEZ.

Značení produktů OEEZ - co hledat

Výrobky / obaly Jabra jsou značeny tak, aby bylo bezpochyby zřejmé, že tyto produkty musí být shromažďovány a recyklovány odděleně od jiných odpadů. Příklad označení OEEZ vidíte níže:

battery recycled

Tuto značku (někdy je pod ní umístěn černý pruh) používáme na svých obalech a záručních listech výrobků Jabra již od 13. srpna 2005. V závislosti na typu a velikosti můžete tuto značku nalézt také přímo na výrobku.


Jak nakládat s OEEZ

Pokud již nebudete svůj výrobek Jabra nadále využívat, odneste jej do sběrného místa OEEZ nebo do prodejny či k distributorovi, kde jste výrobek zakoupili, a ti se postarají o jeho likvidaci. Tím zajistíte jeho správnou likvidaci a zpracování a do životního prostředí neuniknou žádné nebezpečné či škodlivé materiály.


Baterie

Některé výrobky Jabra využívají baterie. Zde je stručný seznam typů baterií, které můžete nalézt v našich výrobcích:
- Stolní zesilovače Jabra a náhlavní soupravy Bluetooth s výměnnými bateriemi: alkalické baterie (nedobíjecí)
- Ostatní bezdrátové výrobky: lithium-iontové polymerové baterie (dobíjecí)

Co hledat

Baterie Jabra, které je zapotřebí odevzdat do sběrného místa, mají speciální označení, podle kterého lze poznat, že se tyto výrobky shromažďují a likvidují odděleně od běžného odpadu. Příklad tohoto označení vidíte níže:

battery recycled

Tuto značku naleznete na výměnných bateriích a bateriových modulech určených k oddělenému sběru, dovezených do EU po 26. září 2008.

Jak nakládat s bateriemi

Pokud již nebudete výměnné baterie / bateriové moduly nadále využívat, odneste je do sběrného místa, kde se postarají o jeho likvidaci a recyklaci.

Pokud máte ve svém výrobku nevýměnné baterie, je třeba tyto zlikvidovat jako OEEZ.
Vyhrajte Jabra Elite Sport